đã sẵn sàng

Chuyển đổi số là xu hướng đang được nhắc đến trong tất cả lĩnh vực ở mọi quốc gia. Các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã sẵn sàng để chuyển đổi số hay chưa?