Game > Back

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi!

Hai lần là quá đủ để người Trung tuyên bố rõ ràng cho cả thế giới biết vị thế thực sự của mình.

Đạp người Hàn dưới chân 2 lần liên tiếp, LPL tuyên bố khu vực khác không có tuổi!