Game > Back

Vì sao Quan Vũ nói: “Nòi hổ không thể gả cho giống chó″ khi Tôn Quyền xin làm thông gia?

Con gái Quan Vũ sắc đẹp hơn người, võ nghệ phi thường, tuy nhiên chính thói ngạo mạn của Quan Vũ đã chước họa sát thân chỉ vì một câu nói.

Vì sao Quan Vũ nói: “Nòi hổ không thể gả cho giống chó″ khi Tôn Quyền xin làm thông gia?