Sweetener

Hạng mục ‘Album của Năm’ trở nên khó lường sau thay đổi mang tính bước ngoặc của Grammy 2019

Grammy 2019 mở rộng số ứng cử viên cho các giải chính khiến cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trở nên khó đoán.